Authors: Ronan C. O’Hagan, Min Wu, William M. Rideout III, Yinghui Zhou and Joerg Heyer